Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa zużycie energii przez budynek lub lokal. Przygotowuje się ją na podstawie szczegółowej analizy wszystkich elementów, które wpływają na zużycie energii w danym obiekcie. Dokument ten zawiera informacje o charakterystyce technicznej budynku, takie jak rodzaj i jakość materiałów użytych do budowy, izolacja termiczna, wentylacja, system grzewczy i oświetlenie. Zgodnie z definicją ustawową jest to dokument, określający wartość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z eksploatacją budynku lub jego części, a więc np. lokalu mieszkalnego w budownictwie wielomieszkaniowym. Energia opisywana tą wartością jest pożytkowana, niezbędna do pracy urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia. Determinatem jeśli chodzi o wymóg świadectwa klasyfikacji energetycznej budynku jest Unia Europejska i prawo nałożone na Polskę poprzez ustawę o pakiecie klimatycznym Fit for 55 posiadającym dwa główne założenia: to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie aż o 55% do 2030 r. (względem poziomu z 1990 r.) oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Celem ubocznym powstałym w wyniku tego prawa jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększenie zaznajomienia ludzi z metodami oszczędzania jak również odzyskiwania czy produkcji energii w sposób przyjazny środowisku.
Dzięki Świadectwu energetycznemu budynków osoba zainteresowana daną nieruchomością będzie mogła orientacyjnie określić roczne zapotrzebowanie na energię potrzebną do tzw. utrzymania nieruchomości przy danym poziomie egzystencji(nastawa parametrów jak choćby temp. pokojowa). Tym samym będzie można w dość łatwy sposób oszacować koszt utrzymania danej nieruchomości. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Kiedy trzeba posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej ?

Dokument ten trzeba okazać nowemu właścicielowi lub wynajmującemu w chwili gdy lokal lub jego część będzie:
-zbywany w oparciu o umowę sprzedaży,
-zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
-wynajmowany.
Świadectwo sporządza się więc w celu przekazania go jako jeden z podstawowych dokumentów technicznych istotnych przy sprzedaży nieruchomości lub w procesie wynajmu nieruchomości. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj Jak przygotować dokumenty do sprzedaży nieruchomości.
(obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).
Świadectwo charakterystyki energetycznej należy umieścić w miejscu widocznym jeśli budynek spełnia funkcje użyteczności publicznej. Mowa tu o nieruchomościach w których funkcjonują organy wymiaru sprawiedliwości, organy administracji publicznej, budynki w których dokonywana jest obsługa interesantów.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest prawnie wymagane przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych. Osobą, która determinuje wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest właściciel lub zarządca budynku będący uprawniony do własności lokalu lub uposażonym do reprezentacji interesów właściciela. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej – termin ważności

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma ważność 10lat od daty sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Jeśli jednak w nieruchomości lub jej części np. lokalu mieszkalnym zostaną przeprowadzone roboty remontowo budowlane lub instalacyjne świadectwo traci ważność i trzeba ubiegać się o nie ponownie. Dzieje się to jednak tylko w przypadku gdy w zakresie wyżej wymienionych robót znalazły się czynności, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Świadectwo charakterystyki energetycznej – informacje

Jeśli dla nieruchomości lub jej części jest sporządzone Świadectwo charakterystyki energetycznej należy taką informację zamieszczać w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części(od 28 kwietnia 2023 r.). W informacji tej należy zamieścić:
1. wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
2. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
3. jednostkową wielkość emisji CO2.

Fizyczna postać i wpisy zależne Świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma postać papierową. Jest to dokument opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.
W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie:
•    papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej
•    elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.
Sam proces przekazania zostaje wpisany do aktu notarialnego zaś w przypadku braku przekazania świadectwa notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku i osoba odpowiedzialna tj. właściciel będzie zobligowana do uzupełnienia tego dokumentu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej
Przykładowa strona Świadectwo energetyczne budynku

Zawartość Świadectwa

W tym dokumencie znajdziemy parametry techniczno-użytkowe budynku oraz wskaźniki energii użytkowej, końcowej oraz pierwotnej. Energia pierwotna prezentowana jest w formie graficznej, jako suwak energetyczny. W dokumencie znajdziemy informacje takie jak: rodzaj budynku, przeznaczenie budynku, rok oddania budynku do użytkowania, metody wyznaczania charakterystyki energetycznej, powierzchnia użytkowa, data ważności świadectwa.
Wskaźniki energetyczne określane są symbolami Eu, Ek i Ep. Poprzez te wskaźniki możemy scharakteryzować budynek pod kątem zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Dlatego podawane są w kWh/(m2rok).
Zapotrzebowanie na energię użytkową Eu to ilość energii obliczeniowa, jaka byłaby potrzebna do normalnej eksploatacji budynku (ogrzewanie, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody) w warunkach idealnych. Warunki idealne rozumie się tu jako stan w którym wszystkie urządzenia i systemy w budynku miałyby sprawność 100 procent. Jak wiadomo urządzenia mają określoną sprawność jak również transport medium czy energii jest obarczony stratami. Dlatego wskaźnikiem określającym zużycie energii w budynku wraz ze stratami energii jest energia końcowa Ek.
O rzeczywistych kosztach informuje nas w przybliżeniu parametr Ek jednak dla administracji architektoniczno-budowlanej najważniejszym wskaźnikiem jest wskaźnik Ep-energii pierwotnej przedstawiony w formie graficznej. Wyraża on roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Świadectwo charakterystyki energetycznej