Nieruchomości zwrot VAT

W dzisiejszych czasach, zakup nieruchomości to inwestycja na długie lata. Jednakże, nie każdy wie, że zakup nieruchomości może pozwolić na zwrot podatku VAT. Podatek ten może zostać zwrócony osobom, które zakupiły nieruchomość na cele związane z działalnością gospodarczą lub w ramach budowy nieruchomości. W poniższym artykule, opiszemy, w jaki sposób można odzyskać podatek VAT i jakie warunki muszą być spełnione.
Warunki odzyskania podatku VAT
Aby móc odzyskać podatek VAT, muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim, nieruchomość musi być zakupiona w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub w ramach budowy nieruchomości na cele te. Należy pamiętać, że podatek VAT może być zwrócony tylko w przypadku, gdy nieruchomość zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Innymi słowy, jeśli nieruchomość zostanie wykorzystana w celach mieszkalnych lub jako inwestycja, nie będzie możliwe odzyskanie podatku VAT.
Należy również pamiętać, że odzyskanie podatku VAT związane z zakupem nieruchomości jest możliwe tylko wtedy, gdy sprzedawca nieruchomości jest podatnikiem VAT. W przypadku, gdy sprzedawca nie jest podatnikiem VAT, nie będzie możliwe odzyskanie podatku.

Nieruchomości zwrot VAT

Jak odzyskać podatek VAT?

Aby odzyskać podatek VAT związany z zakupem nieruchomości, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Wniosek taki powinien zostać złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania zakupu nieruchomości. Wniosek taki powinien zawierać dokładne dane dotyczące nieruchomości oraz dane nabywcy.
W przypadku, gdy nieruchomość została zakupiona na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy wskazać, jakie dokładnie cele te są. Należy również załączyć dokumenty potwierdzające, że nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku, gdy nieruchomość została zakupiona w ramach budowy nieruchomości, należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że nieruchomość faktycznie została wybudowana.

Ważne dokumenty i warunki do spełnienia

Aby otrzymać zwrot VAT na nieruchomości, należy spełnić kilka warunków i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim, należy posiadać fakturę VAT na zakup nieruchomości oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. Należy także pamiętać, że aby odzyskać VAT, nieruchomość musi być wykorzystywana do działalności gospodarczej, a nie do celów prywatnych.
Warto również zwrócić uwagę na to, że zwrot VAT na nieruchomości dotyczy tylko nowych budynków lub nieruchomości gruntowych, które zostały wybudowane po 1 stycznia 2007 roku. Ponadto, nieruchomość musi być wybudowana lub wyremontowana przez sprzedawcę w ciągu dwóch lat przed sprzedażą.

Nieruchomości zwrot VAT

Nieruchomości zwrot VAT – konkretnie jak?

Każda z osób/podmiotów gospodarczych nabywająca nieruchomość aby otrzymać zwrot VAT ma prawo się o taki zwrot ubiegać. Niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie, kupując nieruchomość jest uprawniona do pełnego odliczenia podatku VAT. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące odliczenia VAT w konkretnych przypadkach.

Nieruchomości zwrot VAT – Podstawa prawna

I – Ustawa VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług [dalej: „Ustawa VAT”], podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
II – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Należy przy tym podkreślić, że wykonywanie opodatkowanych czynności najmu w niewielkiej skali nie musi wiązać się z obowiązkiem rejestrowania działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku najmu nieruchomości nie ma zatem takiego obowiązku.

Warunki uzyskania zwrotu podatku VAT

Warunkiem uzyskania zwrotu podatku VAT jest używanie nieruchomości w całości do wykonywania czynności opodatkowanych stawką podatkową VAT w wysokości 23% (najem), nie zaś na własne potrzeby. Wykorzystywanie nieruchomości częściowo na własne potrzeby spowoduje obowiązek odrębnego określenia czynności, w stosunku do których prawo do odliczenia przysługuje oraz czynności, w stosunku do których brak prawa do odliczenia i przyporządkowania im odpowiednich kwot podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości. W takim przypadku nie będzie się można ubiegać o zwrot całego podatku VAT.
Z tego powodu rekomendujemy wykorzystanie nieruchomości w całości na cele czynności opodatkowanych w postaci najmu.

Jeśli planujesz zakup nieruchomości, warto wiedzieć, jak skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów. W Polsce zakup nieruchomości wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT), który wynosi 23%. Odliczenie VAT z zakupu nieruchomości jest z kolei możliwe dla podatników czynnych VAT, którzy spełnią określone wymogi formalne.

1. Zarejestruj się jako podatnik VAT czynny
Aby móc odliczyć VAT przy zakupie nieruchomości, konieczne jest posiadanie statusu podatnika VAT czynnego. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy VAT.
2. Wypełnij formularz VAT-R
W zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, jako datę rezygnacji z prawa do zwolnienia od opodatkowania VAT (pole nr 38) należy wskazać datę wpłaty pierwszej zaliczki na zakup nieruchomości lub datę podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (w zależności która z nich przypada wcześniej). Wzór przykładowo wypełnionego formularza VAT-R, w którym wybrano rozliczenie miesięczne znajdą Państwo poniżej:
3. Ujmuj faktury w rejestrze zakupów VAT
Zgodnie z art. 109 ust. 3 Ustawy VAT, należy ujmować otrzymane od sprzedawcy faktury dokumentujące kolejne wpłaty na zakup nieruchomości (na których uwidoczniony będzie NIP podatnika) w rejestrze zakupów VAT.
4. Wystawiaj faktury VAT dokumentujące należności
Najemcy nieruchomości zobowiązani są do wystawiania faktur VAT dokumentujących należności z tytułu czynszu najmu i ujmowania ich w rejestrze sprzedaży VAT.
5. Składaj deklaracje VAT
Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy VAT, należy składać deklaracje VAT, w których wykażą wartość podatku należnego i naliczonego. Zasadą jest składanie deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.

W deklaracji podatkowej możecie Państwo: a) obniżyć kwotę podatku należnego z tytułu dokonanej w danym miesiącu (kwartale) sprzedaży o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia apartamentu (w praktyce, w Państwa przypadku, do czasu wystawienia pierwszej faktury z tytułu czynszu najmu, takiej możliwości nie będzie); b) przenieść nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe; c) złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT.
Zgodnie z art. 87 Ustawy VAT, zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika następuje: a) w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik wykonał w okresie rozliczeniowym czynność opodatkowaną (w przypadku, gdy zasadność zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może ten termin wydłużyć); b) na wniosek podatnika, w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji, jeżeli kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur dokumentujących należności, które zostały w całości zapłacone; c) w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanej.
W praktyce zatem, muszą się Państwo liczyć z 180-dniowym terminem zwrotu VAT, bądź też zdecydować się na przeniesienie nadwyżki na kolejne okresy rozliczeniowe, co będzie korzystne zwłaszcza w przypadku, gdy dokonają Państwo rejestracji w charakterze podatnika VAT na krótko przed przewidywanym otrzymaniem pierwszego czynszu najmu.

Nieruchomości zwrot VAT

Nieruchomości zwrot VAT – Podsumowanie

Zwrot VAT na nieruchomości to istotny temat dla inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości. Warto pamiętać, że zwrot podatku VAT może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych, jednakże wymaga to spełnienia kilku warunków oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów. Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi zwykle od 2 do 6 miesięcy, ale może być dłuższy w niektórych przypadkach. Dlatego, przed zakupem nieruchomości warto dokładnie przebadać temat zwrotu VAT i zwrócić uwagę na wszystkie istotne szczegóły. Możecie Państwo skorzystać z naszych usług związanych z odbiorem technicznym nieruchomości przy zakupie takowej od dewelopera, a przy wyborze naszej firmy do realizacji remontu otrzymacie Państwo wykończenie wnętrz w korzystnej cenie. Zapraszamy do kontaktu.